Regulamin “ZATOKI BALBOA 2023”

 1. Weekendowy wyjazd taneczny (zwany dalej „Zatoka Balboa 2023”) będzie prowadzony pod nazwą: Ogólnopolski Integracyjny Weekend Taneczny “ZATOKA BALBOA 2023”.
 2. Organizatorem Zatoki Balboa 2023 jest organizacja SWING CRAZE z Poznania (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Zgłoszenie udziału w Zatoce Balboa 2023 jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.
 4. Zatoka Balboa 2023 odbywa się w terminie 25-28.05.2023 w Ośrodku Wypoczynkowym “Borowa Zatoka”, Borowy Młyn 6 koło Pszczewa (www.borowazatoka.pl).
 5. Udział w Zatoce Balboa 2023 może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Zatoce Balboa 2023 jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego oraz dokonanie wpłaty za udział w warsztatach, taster-ach i potańcówkach, o której mowa w pkt. 7, w terminie 3 dni od daty otrzymania od Organizatora e-maila z potwierdzeniem rejestracji. W przypadku braku odnotowania płatności w podanym terminie rejestracja uczestnika jest anulowana.
 7. Wpłaty wynikającej z danego progu cenowego dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie, jego rejestracja jest anulowana.
 8. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Zatoce Balboa 2023:
  a) w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty – wpłacona kwota zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
  b) po upływie 14 dni od dokonania wpłaty – 50 proc. wpłaconej kwoty zostanie zwrócone po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
  c) po 30 kwietnia 2023 – wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 9. Koszty związane, z wybranym w formularzu rejestracyjnym, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem należy zaraz po przyjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego “Borowa Zatoka” uregulować gotówką u Biurze Ośrodka.
 10. W sytuacjach awaryjnych prosimy o niezwłoczny kontakt z Organizatorem pod nr tel. +48 510 055 723 lub e-mail zatokabalboa@gmail.pl.
 11. Pierwszeństwo udziału w Zatoce Balboa 2023 mają Uczestnicy zgłaszający się w parach.
 12. W przypadku wyczerpania limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą partnerów i partnerek Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 16. Uczestnik Zatoki Balboa 2023 wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.